Rekvalifikační kurzy


 Naše akreditované rekvalifikační kurzy Vám může proplatit úřad práce, pokud jste v jeho evidenci. Požádejte svého referenta o více informací a o formulář „Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu“ , který Vám u nás rádi vyplníme. Žádost musíte na úřad práce odevzdat s dostatečným předstihem, minimálně tři týdny před zahájením kurzu. 

ASISTENT/KA, SEKRETÁŘ/KA

v rozsahu 50 hodin teoretické a 30 hodin praktické výuky

Absolvent kurzu umí/zná:

-              vedení administrativy, asistentské pracovní činnosti, práci na PC

-              znalosti z psychologie (osobnost, znalosti správné komunikace)

-              základy managementu a marketingu

-              základy společenského chování a vystupování

-              pracovat s výpočetní a kancelářskou technikou v praxi (fax, kopírka, tiskárna, skartace, informační systémy)

-              základy účetnictví

-              pracovně právní vztahy, práva a povinnosti zaměstnanců

-              komunikační dovednosti, dovednosti v jednání s klientem

-              umění osobní prezentace, sebepoznání

-              uplatňovat firemní procesy

Uplatnění absolventa kurzu:

-              v jakýchkoliv organizacích (soukromé firmy, příspěvkové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.)

Požadavky na uchazeče o kurz:

-              Minimálně středoškolské vzdělání, základní znalost obsluhy PC

Forma kurzu:

-              prezenční, obvykle 8:00-15:00 hod.

Závěr kurzu:

-              Kurz je ukončen profesní zkouškou u autorizované osoby. Úspěšní účastníci získají osvědčení o profesní kvalifikaci.

ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE

v rozsahu 40 hodin teoretické výuky

Absolvent kurzu umí/zná:

-              základy softwarového a hardwarového vybavení PC

-              základy práce s počítačem

-              základy teorie informatiky

-              grafický operační systém MS Windows

-              správa souborů pod Windows

-              základy práce se soubory, textem, tabulkami a databázemi

-              základy práce s Internetem a elektronickou poštou

-              vytvářet, měnit a archivovat soubory

-              připravit jednoduchou prezentaci

Uplatnění absolventa kurzu:

-              v organizacích používajících výpočetní techniku k jednoduchým praktickým činnostem, např. v provozech a skladech, při vkládání dat, evidenci zboží, při jednoduché administrativě, jako podpůrná dovednost při hlavní pracovní činnosti apod.

Požadavky na uchazeče o kurz:

-              Minimálně základní vzdělání

Forma kurzu:

-              prezenční, obvykle 8:00-15:00 hod.

Závěr kurzu:

-              Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Úspěšní účastníci získají certifikát.

STRÁŽNÝ

v rozsahu 42 hodin teoretické výuky

Absolvent kurzu umí/zná:

-              Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob

-              Obsluhování technických bezpečnostních systémů

-              Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami

-              Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti

-              Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách

-              Kontrolní činnost ve střežených objektech

-              Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích

-              Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob

-              Používání věcných bezpečnostních prostředků

-              Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Uplatnění absolventa kurzu:

-              u bezpečnostních agentur, které podle novely Živnostenského zákona provedenou zákonem 274/2008 Sb. musí od svých zaměstnanců absolvování kurzu vyžadovat

Požadavky na uchazeče o kurz:

-              minimálně základní vzdělání, fyzická zdatnost, bezúhonnost

Forma kurzu:

-              prezenční, obvykle 8:00-15:00 hod.

Závěr kurzu:

-              Kurz je ukončen profesní zkouškou u autorizované osoby. Úspěšní účastníci získají osvědčení o profesní kvalifikaci.

LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

v rozsahu 100 hodin teoretické výuky

Absolvent kurzu umí/zná:

-              základy psychologie osobnosti, sociální psychologie, pedagogiky

-              všeobecné zásady vystupování před posluchači

-              principy verbální a neverbální komunikace, etiky a etikety v lektorské praxi

-              zaujmout a udržet pozornost účastníků

-              komunikační techniky – klást otázky, naslouchat, parafrázovat

-              improvizovat, plánovat, organizovat, stanovit cíle a sestavit obsah, motivovat

-              realizovat vzdělávací program

-              pracovat na PC a s informačními systémy

-              využít informací k přípravě vlastního konkrétního vzdělávacího programu

-              řešit problémové situace, řešit konflikty, zvládat napětí a trémy

-              vhodně vybrat metodu a techniku vzdělávání dle typu posluchačů

-              vhodné využívání pomůcek

-              základy principů, výhod a nevýhod výuky a učení se

-              význam hodnocení, pracovat s hodnocením při plánování dalšího vzdělávacího programu

-              principy vzdělávání dospělých, příklady forem vzdělávání

-              metodiku vzdělávacího programu

Uplatnění absolventa kurzu:

-              při lektorování různých typů vzdělávacích a poradenských programů

Požadavky na uchazeče o kurz:

-              minimálně ukončené středoškolské vzdělání, psychická vyrovnanost a odolnost, sociální cítění, trpělivost, schopnost učit se

Forma kurzu:

-              prezenční, obvykle 8:00-15:00 hod.

Závěr kurzu:

-              Kurz je ukončen profesní zkouškou u autorizované osoby. Úspěšní účastníci získají osvědčení o profesní kvalifikaci.